Polityka prywatno?ci

Polityka prywatno?ci

Twoja prywatno?? jest dla nas wa?na. Polityk? Nosso Automóvel jest poszanowanie Twojej prywatno?ci w odniesieniu do wszelkich informacji, które mo?emy zebra? od Ciebie na stronie. Nasz samochódoraz inne strony internetowe, które posiadamy i które obs?ugujemy.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawd? potrzebujemy ich do ?wiadczenia us?ug. Robimy to w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za Twoj? wiedz? i zgod?. Informujemy równie?, dlaczego je zbieramy i jak b?d? wykorzystywane.

Przechowujemy zebrane informacje tylko tak d?ugo, jak jest to konieczne do ?wiadczenia ??danej us?ugi. Przechowuj?c dane, chronimy je za pomoc? komercyjnie akceptowalnych ?rodków, aby zapobiec utracie i kradzie?y, a tak?e nieautoryzowanemu dost?powi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Nie udost?pniamy informacji umo?liwiaj?cych identyfikacj? osób publicznie ani stronom trzecim, z wyj?tkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Nasza strona internetowa mo?e zawiera? linki do zewn?trznych stron internetowych, które nie s? przez nas obs?ugiwane. Nale?y pami?ta?, ?e nie mamy kontroli nad tre?ci? i praktykami tych witryn i nie mo?emy przyj?? odpowiedzialno?ci za ich tre?? Polityka prywatno?ci.

Mo?esz odrzuci? nasz? pro?b? o dane osobowe, rozumiej?c, ?e mo?emy nie by? w stanie zapewni? Ci niektórych po??danych us?ug.

Dalsze korzystanie z naszej witryny b?dzie uwa?ane za akceptacj? naszych praktyk Informacja o ochronie prywatno?ci i dane osobowe. Je?li masz jakiekolwiek pytania dotycz?ce sposobu, w jaki post?pujemy z danymi u?ytkowników i danymi osobowymi, skontaktuj si? z nami.

Polityka plików cookie Nosso Automóvel

Co to s? pliki cookie?

Zgodnie z powszechn? praktyk? w przypadku prawie wszystkich profesjonalnych witryn internetowych, ta witryna wykorzystuje pliki cookie, które s? ma?ymi plikami pobieranymi na Twój komputer, aby poprawi? Twoje wra?enia. Na tej stronie opisano, jakie informacje zbieraj?, jak je wykorzystujemy i dlaczego czasami musimy przechowywa? te pliki cookie. Udost?pnimy równie?, w jaki sposób mo?na zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, jednak mo?e to obni?y? lub „zepsu?” niektóre elementy funkcjonalno?ci witryny.

Jak u?ywamy plików cookie?

U?ywamy plików cookie z ró?nych powodów, wyszczególnionych poni?ej. Niestety, w wi?kszo?ci przypadków nie ma standardowych bran?owych opcji wy??czania plików cookie bez ca?kowitego wy??czania funkcjonalno?ci i funkcji dodawanych do tej witryny. Zaleca si? pozostawienie wszystkich plików cookie, je?li nie masz pewno?ci, czy ich potrzebujesz, je?li s? wykorzystywane do ?wiadczenia us?ugi, z której korzystasz.

wy??cz pliki cookie

Mo?esz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowuj?c ustawienia przegl?darki (zobacz Pomoc przegl?darki, jak to zrobi?). Nale?y pami?ta?, ?e wy??czenie plików cookie wp?ynie na funkcjonalno?? tej i wielu innych witryn, które odwiedzasz. Wy??czenie plików cookie spowoduje zazwyczaj wy??czenie niektórych funkcji i funkcji tej witryny. Dlatego zaleca si?, aby nie wy??cza? plików cookie.

Pliki cookie, które ustawiamy

 • Pliki cookie zwi?zane z kontem

  Je?li utworzysz u nas konto, b?dziemy u?ywa? plików cookie do zarz?dzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki cookie s? zasadniczo usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mog? pozosta?, aby zapami?ta? preferencje witryny po wylogowaniu.

 • Pliki cookie zwi?zane z logowaniem

  U?ywamy plików cookie, gdy jeste? zalogowany, aby?my mogli zapami?ta? t? czynno??. Dzi?ki temu nie musisz si? logowa? za ka?dym razem, gdy odwiedzasz now? stron?. Te pliki cookie s? zwykle usuwane lub czyszczone po wylogowaniu, aby zapewni? dost?p do ograniczonych funkcji i obszarów tylko po zalogowaniu.

 • Pliki cookie zwi?zane z biuletynami e-mailowymi

  Ta witryna oferuje us?ugi subskrypcji biuletynów lub wiadomo?ci e-mail, a pliki cookie mog? by? u?ywane do zapami?tywania, czy jeste? ju? zarejestrowany i czy wy?wietla? okre?lone powiadomienia wa?ne tylko dla subskrybowanych/niesubskrybowanych u?ytkowników.

 • Zamówienia zwi?zane z przetwarzaniem plików cookie

  Ta witryna oferuje funkcje handlu elektronicznego lub p?atno?ci, a niektóre pliki cookie s? niezb?dne, aby Twoje zamówienie zosta?o zapami?tane mi?dzy stronami, aby?my mogli je prawid?owo przetworzy?.

 • Wyszukaj powi?zane pliki cookie

  Od czasu do czasu oferujemy ankiety i quizy, aby dostarczy? Ci interesuj?cych informacji, przydatnych narz?dzi lub lepiej zrozumie? nasz? baz? u?ytkowników. Ankiety te mog? wykorzystywa? pliki cookie, aby zapami?ta?, kto ju? bra? udzia? w ankiecie lub aby zapewni? dok?adne wyniki po zmianie stron.

 • Pliki cookie zwi?zane z formularzami

  Kiedy przesy?asz dane za pomoc? formularza, takiego jak te znajduj?ce si? na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, pliki cookie mog? by? ustawione w celu zapami?tania danych u?ytkownika na potrzeby przysz?ej korespondencji.

 • Pliki cookie preferencji witryny

  Aby zapewni? Ci optymalne korzystanie z tej witryny, udost?pniamy funkcj? ustawiania preferencji dotycz?cych dzia?ania tej witryny podczas korzystania z niej. Aby zapami?ta? Twoje preferencje, musimy ustawi? pliki cookie, aby te informacje mog?y by? wywo?ywane za ka?dym razem, gdy wchodzisz w interakcj? ze stron?, na któr? wp?ywaj? Twoje preferencje.

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach u?ywamy równie? plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poni?sza sekcja szczegó?owo opisuje, jakie pliki cookie innych firm mo?na napotka? za po?rednictwem tej witryny.

 • Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwi?za? analitycznych w sieci, aby pomóc nam zrozumie?, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak mo?emy poprawi? Twoje wra?enia. Te pliki cookie mog? ?ledzi? takie rzeczy, jak czas sp?dzony w witrynie i odwiedzane strony, aby?my mogli nadal tworzy? interesuj?ce tre?ci.

Wi?cej informacji na temat plików cookie Google Analytics mo?na znale?? na oficjalnej stronie Google Analytics.

 • Zewn?trzne narz?dzia analityczne s?u?? do ?ledzenia i mierzenia korzystania z tej witryny, aby?my mogli nadal tworzy? interesuj?ce tre?ci. Te pliki cookie mog? ?ledzi? takie rzeczy, jak czas sp?dzony w witrynie lub odwiedzane strony, co pomaga nam zrozumie?, w jaki sposób mo?emy ulepszy? witryn? dla Ciebie.
 • Okresowo testujemy nowe funkcje i wprowadzamy subtelne zmiany w wygl?dzie strony. Kiedy wci?? testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mog? by? u?ywane w celu zapewnienia spójnego korzystania z witryny przy jednoczesnym zrozumieniu, które optymalizacje nasi u?ytkownicy ceni? sobie najbardziej.
 • Poniewa? sprzedajemy produkty, wa?ne jest dla nas zrozumienie statystyk dotycz?cych liczby osób odwiedzaj?cych nasz? witryn?, które faktycznie dokonuj? zakupu, a zatem jest to rodzaj danych, które b?d? ?ledzone przez te pliki cookie. Jest to dla Ciebie wa?ne, poniewa? oznacza, ?e mo?emy dok?adnie prognozowa? biznes, co pozwala nam analizowa? koszty naszych reklam i produktów, aby zapewni? najlepsz? mo?liw? cen?.

Zobowi?zanie u?ytkownika

U?ytkownik zobowi?zuje si? do w?a?ciwego korzystania z tre?ci i informacji, które Nosso Automóvel oferuje na stronie internetowej oraz o charakterze informacyjnym, ale nie ograniczaj?cym:

 • A) Nie anga?owa? si? w dzia?ania niezgodne z prawem lub sprzeczne z dobr? wiar? i porz?dkiem publicznym;
 • B) Nierozsiewania propagandy lub tre?ci o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, betan lub pech, ka?dy rodzaj nielegalnej pornografii, wspieraj?cej terroryzm lub przeciwko prawom cz?owieka;
 • C) Nie wyrz?dza? szkód w systemach fizycznych (sprz?towych) i logicznych (oprogramowaniu) Nosso Automóvel, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadza? lub rozpowszechnia? wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek innego sprz?tu lub oprogramowania, które mog? spowodowa? szkody, o których mowa powy?ej.

Wi?cej informacji

Mamy nadziej?, ?e to zosta?o wyja?nione i jak wspomniano wcze?niej, je?li jest co?, czego nie jeste? pewien, czy potrzebujesz, czy nie, generalnie bezpieczniej jest pozostawi? w??czon? obs?ug? plików cookie, je?li korzystasz z jednej z funkcji, z których korzystasz na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka obowi?zuje od 28 lipca 2022 13:05

pl_PLPolish