Warunki korzystania

1. Warunki

Podczas uzyskiwania dost?pu do witryny Nasz samochód, wyra?asz zgod? na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z us?ugi, wszystkich obowi?zuj?cych praw i przepisów oraz zgadzasz si?, ?e jeste? odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowi?zuj?cych przepisów lokalnych. Je?li nie zgadzasz si? na którykolwiek z tych warunków, nie mo?esz korzysta? z tej witryny ani uzyskiwa? do niej dost?pu. Materia?y zawarte na tej stronie s? chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawami dotycz?cymi znaków towarowych.

2. Korzystanie z Licencji

Zezwala si? na tymczasowe pobranie jednej kopii materia?ów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Our Automobile wy??cznie do osobistego, niekomercyjnego, przej?ciowego przegl?dania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytu?u, a na mocy tej licencji nie mo?esz: 

  1. modyfikowa? ani kopiowa? materia?ów; 
  2. wykorzystywa? materia?ów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wy?wietlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); 
  3. podejmowa? prób dekompilacji lub in?ynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Nosso Automóvel; 
  4. usuwa? z materia?ów jakichkolwiek zapisów dotycz?cych praw autorskich lub innych praw w?asno?ci; Lub 
  5. przenosi? materia?ów na inn? osob? lub „kopiowa?” materia?y na jakimkolwiek innym serwerze.

Ta licencja wygasa automatycznie, je?li naruszysz którekolwiek z tych ogranicze? i mo?e zosta? wypowiedziana przez Nosso Automóvel w dowolnym momencie. Po zaprzestaniu przegl?dania tych materia?ów lub wyga?ni?ciu tej licencji, musisz usun?? wszystkie pobrane materia?y b?d?ce w twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrze?enie

  1. Materia?y na stronie internetowej Our Automobile s? dostarczane „tak jak s?”. Nasz Samochód nie udziela ?adnych gwarancji, wyra?nych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka si? odpowiedzialno?ci i odrzuca wszelkie inne gwarancje, w tym mi?dzy innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu lub nienaruszania w?asno?ci intelektualnej lub innego naruszenia praw. .
  2. Ponadto firma Nosso Automóvel nie gwarantuje ani nie sk?ada ?adnych o?wiadcze? dotycz?cych dok?adno?ci, prawdopodobnych wyników ani wiarygodno?ci wykorzystania materia?ów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwi?zanych z tymi materia?ami lub na stronach internetowych, do których prowadz? ??cza do tej witryny.

4. Ograniczenia

W ?adnym wypadku Nosso Automóvel ani jego dostawcy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody (w tym mi?dzy innymi szkody za utrat? danych lub zysków lub z powodu przerwy w dzia?alno?ci) wynikaj?ce z korzystania lub niemo?no?ci korzystania z materia?ów na Nosso Automóvel , nawet je?li Nosso Automóvel lub upowa?niony przedstawiciel Nosso Automóvel zosta? ustnie lub pisemnie powiadomiony o mo?liwo?ci wyst?pienia takich szkód. Poniewa? niektóre jurysdykcje nie zezwalaj? na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ogranicze? odpowiedzialno?ci za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mog? nie mie? zastosowania do u?ytkownika.

5. Dok?adno?? materia?ów

Materia?y pojawiaj?ce si? na stronie internetowej Nosso Automóvel mog? zawiera? b??dy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nasza Automobile nie gwarantuje, ?e którykolwiek z materia?ów na jej stronie internetowej jest dok?adny, kompletny lub aktualny. Nasza Automobile mo?e w ka?dej chwili i bez uprzedzenia wprowadza? zmiany w materia?ach zawartych na swojej stronie internetowej. Hydraulik nie zobowi?zuje si? jednak do aktualizacji materia?ów.

6. Linki

Firma Nosso Automóvel nie dokona?a przegl?du wszystkich witryn, do których prowadz? ??cza, i nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? ?adnej witryny, do której prowadz? ??cza. Zamieszczenie jakiegokolwiek ??cza nie oznacza poparcia witryny przez firm? Nosso Automóvel. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadz? ??cza, odbywa si? na w?asne ryzyko u?ytkownika.

modyfikacje

Nosso Automóvel mo?e zmieni? niniejsze warunki ?wiadczenia us?ug na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystaj?c z tej witryny, wyra?asz zgod? na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków ?wiadczenia us?ug.

Obowi?zuj?ce prawo

Niniejsze warunki s? regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Naszego samochodu, a Ty nieodwo?alnie poddajesz si? wy??cznej jurysdykcji s?dów w tym stanie lub miejscowo?ci.

pl_PLPolish